Status TTD

Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków

nadany dekretem KEP z 15 marca 2006 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Teologów Dogmatyków”.
2. Towarzystwo Teologów Dogmatyków, nazwane dalej „Towarzystwem”, ma charakter naukowy.

§ 2

1. Towarzystwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Towarzystwo kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.

§ 4

Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 5

1. Celem Towarzystwa jest:
1) analiza sytuacji człowieka, świata i Kościoła w świetle Objawienia Bożego,
2) promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych,
3) wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski,
4) organizowanie seminariów naukowych i sympozjów,
5) troska o dydaktykę teologii dogmatycznej.


2. Cel ten jest osiągany w szczególności poprzez:
1) popieranie kontaktów między teologami i dialogu ekumenicznego, dialogu między religiami oraz dialogu teologii z kulturą,
2) wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji,
3) współpracę ze towarzystwami teologicznymi, także z innych krajów,
4) współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi,
5) przynajmniej raz w roku organizowaną sesję naukową.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa

§ 6

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.

§ 7

Wniosek o przyjęcie do Towarzystwa winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie. Wymaga on pisemnego poparcia dwóch członków Towarzystwa. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go o tym w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia,

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być: osoby fizyczne - duchowne i świeckie, należące
do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy.
2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.

§ 9

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.

§ 10

1. Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, Mogą nimi zostać wybitni teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich,
2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Towarzystwa i do otrzymywania publikacji Towarzystwa.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni:
1) uczestniczą w pracach Towarzystwa,
2) uzyskują informacje o pracach Towarzystwa,
3) korzystają z oferowanych przez Towarzystwo możliwości dalszego rozwoju naukowego,
4) biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,
5) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Członkostwo zwyczajne ustaje:
1) z chwilą śmierci członka,
2) po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
3) przez wykluczenie z Towarzystwa.

4. Członek zwyczajny Towarzystwa może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa, gdy:
1) nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata,
2) nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Towarzystwa lub w inny sposób działa na jego szkodę,
3) publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice [por. kan. 316 § 2 KPK].

5. Członek wykluczony przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa

§ 12

Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 13

Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Towarzystwa, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Towarzystwa.

§ 14

Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o tym pisemnie (e-mailowo) wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Warnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od informacji o Zebraniu członkowie powinni zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania. Zarząd powinien przewidywać również czas na modlitwę, także za zmarłych teologów.

§ 15

Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest jego honorowym przewodniczącym.

§ 16

1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu bezwzględną większością głosów uczestników spotkania oraz uchwala budżet na następny rok.
2. Rok działalności Towarzystwa kończy się 31 sierpnia każdego roku.

§ 17

1. Zarząd Towarzystwa składa się z:
1) prezesa,
2) wiceprezesa,
3) sekretarza-skarbnika,
4) dwóch członków.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.
3. Prezesem powinien być profesor lub doktor habilitowany, a wyjątkowo doktor, jeśli przemawiają za tym poważne racje.

§ 18

1. Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio, na trzy lata - przez Walne
Zebranie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki.
2. Spotkania Zarządu odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.
3. Prezes kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 20

1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 21

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
1) powiadomienie członków Towarzystwa o Walnym Zebraniu,
2) powiadomienie członków Towarzystwa o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu,
3) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Towarzystwa,
4) przyjmowanie rocznych składek od członków Towarzystwa oraz innych wpływów,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa, a także wydatków i wpływów.

§ 22

Walne Zebranie lub Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Towarzystwa.

§ 23

1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.
2. Komisja ocenia zgodność działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. Składa też wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu albo wniosek o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.

§ 24

Towarzystwo podlega Komisji do spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział 5. Osobowość prawna i majątek

§ 25

Towarzystwo, do czasu dopełnienia formalności określonych w § 26, nie posiada osobowości prawnej cywilnej, a tylko osobowość prawną kościelną i nie może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych. Posiada jednak własny budżet pochodzący ze składek członków oraz innych wpływów.

§ 26

1. Towarzystwo obok osobowości prawnej kościelnej może posiadać osobowość prawną cywilną. Decyzja, co do czasu i sposobu uzyskania osobowości prawnej cywilnej wymaga osobnej uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
2. W przypadku uzyskania przez Towarzystwo osobowości prawnej cywilnej może ono posiadać własny majątek. Do Zarządu tym majątkiem stosuje się w szczególności przepisy niniejszego rozdziału.

§ 27

Towarzystwo posiada własne środki materialne pochodzące między innymi:
1) z subwencji lub dotacji,
2) z darowizn, spadków, zapisów, itp.,
3) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jego własność oraz z obrotu tym majątkiem.

§ 28

W dysponowaniu środkami materialnymi Towarzystwo wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § l i kan. 1290 KPK.

§ 29

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu prezesa i sekretarza. Prezes i sekretarz mogą upoważnić swoich zastępców.

§ 30

Prezes zarządza funduszami Towarzystwa w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem:
1) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i danym, w zakresie zwykłego zarządu oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie,
2) reprezentuje Towarzystwo przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem są w szczególności: bez względu na wartość przedmiotu czynności - zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki, a także inne czynności, gdy wartość
ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000 Euro - w szczególności zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Na dokonanie tych czynności wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Walnego Zebrania.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 31

Statut Towarzystwa może być zmieniony w całości lub w części przez uchwałę Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, obecnych na Walnym Zebraniu zwyczajnych członów Towarzystwa, Uchwała ta obowiązuje od chwili zatwierdzenia jej przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 32

Każdy zwyczajny członek Towarzystwa ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

§ 33

1. Towarzystwo może zostać rozwiązane:
1) uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych - uchwała ta winna być zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski,
2) uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w sytuacji, o której mówi kan. 326 § l KPK.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski
na swym 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku, zatwierdziła Statut na czas nieokreślony.


podpisał
Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski