Studia Teologii Dogmatycznej

Towarzystwo Teologów Dogmatyków z przyjemnością zawiadamia, że ukazał się pierwszy tom (za rok 2015) czasopisma "Studia Teologii Dogmatycznej". Jest on dostępny na stronie internetowej czasopisma:

http://std.uwb.edu.pl/start.php

Tom pierwszy zawiera materiały z konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Rzeszowie w 2014 r. na temat "Człowiek istota (po)znana".

Teologia - Kultura - Społeczeństwo

Teologia – Kultura – Społeczeństwo

Zaproszenie do współpracy

Scenariusz, czyli sedno sprawy

Szanowni Państwo, z radością ogłaszamy, że w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL podjęto inicjatywę założenia nowego czasopisma. Będzie to rocznik internetowy pod tytułem „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Barth. Jakie cele przyświecają nowemu periodykowi?

Czytaj więcej...

Konferencja TTD 2015 - założenia

Założenia i cele konferencji

TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej

Bydgoszcz

21-23 września 2015

Synod Biskupów na temat małżeństwa i rodziny, obradujący 5-19 X 2014 r. w Rzymie, stał się w środowisku kościelnym impulsem ożywiającym dyskusję wokół chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Komentarze, opinie, a nawet kontrowersje towarzyszące obradom synodalnym, spotęgowane opublikowaniem „relatio synodi”, ukazały, jak bardzo spolaryzowane są stanowiska na temat rozumienia i znaczenia sakramentalności małżeństwa. W wielu wypowiedziach wybrzmiewał ton mocnej krytyki, sugerującej odejście Synodu od prawowiernego nauczania Kościoła oraz uleganie naciskom laickiej i antymałżeńskiej ideologii. Inni twierdzili, że postawa ojców synodalnych to głos rozsądku i wyraźnej troski w obliczu rzeczywistych trudności, z jakimi mierzy się dziś chrześcijańskie małżeństwo i rodzina. Wśród licznych postulatów posynodalnych pojawiły się sugestie, aby właśnie teologowie-dogmatycy podjęli się nowego przemyślenia istoty sakramentu małżeństwa w kontekście przemian i doświadczeń społeczno-kulturowych, na które wskazał Synod.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym propozycjom Towarzystwo Teologów Dogmatyków organizuje konferencję naukową poświęconą rozumieniu sakramentalności małżeństwa. Swoją debatę pragnie usytuować w szerokim horyzoncie: historycznym, kanonicznym, społecznym i teologicznym. Próba nakreślenia obszaru problemowego konferencyjnej debaty pokazuje, że nie może przemilczeć ważnych, czasem trudnych zagadnień.

Oto propozycja niektórych z nich:

1/ kulturowe przemiany i ich wpływ na społeczną rolą małżeństwa i rodziny: wykształcenie, praca zawodowa, emigracja zarobkowa, podkreślanie sfery prywatności małżeńskiej, coraz większa rozbieżność między nauką Kościoła (zwłaszcza w kwestiach moralności seksualnej i obyczajów) a przekonaniami i postępowaniami wiernych;

2/ rozwój nowoczesnej świadomości humanistycznej i personalistycznej: dążenie do osobowego spełnienia każdej jednostki, kształtowanie wzajemnych relacji na zasadzie dialogu i partnerstwa, dynamiczna wizja człowieka i życia, sfera podejmowania decyzji życiowych, równouprawnienie płci, rewaloryzacja płciowości, uwzględnienie konkretnych doświadczeń małżeńskich, kwestia upodmiotowienia treści wiary i wzięcia odpowiedzialności za ich przyswajanie w życiu rodziny;

3/ znaczenie wspólnotowego i kościelnego charakteru małżeństwa: Na ile „przeciętne” małżeństwo sakramentalne w swych zwyczajnych przejawach realizuje profetyczno-charyzmatyczną misję Kościoła na tle małżeństw niesakramentalnych?

4/ kwestia nierozerwalności małżeństwa z uwzględnieniem regulacji prawnych w tej materii: Jak należy rozumieć Jezusowe orędzie o nierozerwalności małżeństwa w sytuacji, kiedy Kościół przypisuje sobie (pod pewnymi warunkami) prawo rozwiązania węzła? Jakie racje stoją za tym, aby faktowi samej płciowej wspólnoty przypisywać możność czynienia małżeństwa „absolutnie” nierozerwalnego w odróżnieniu od tego „tylko warunkowo”? Czy podstawa, na której zostaje określona owa nierozerwalność w sensie absolutnym lub warunkowym jest dostatecznie (teologicznie!) dowiedziona? Czy podstawa ta jest osadzona w osobowym przymierzu czy bardziej umowie prawnej? Czy wobec tego nierozerwalności małżeństwa nie tłumaczy się zbytnio z prawniczego punktu widzenia?

Czy małżeństwo absolutnie nierozerwalne jako sakrament, stanowiący dar i zobowiązanie Boże, może się właściwie realizować bez wiary, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę sakrament chrztu, gdzie istnieje polecenie odłożenia a nawet odmowy jego udzielenia w przypadku braku zapewnienia wychowania w zakresie wiary i życia chrześcijańskiego? Na ile w obecnej praktyce duszpasterskiej i świadomości nowożeńców sakrament małżeństwa jest sakramentem wiary? Czy wobec tego można się domagać takiej samej nierozerwalności wobec tych, dla których wiara w moc i znaczenie sakramentu jest zupełnie obca? Czy wobec tego ich małżeństwo można uznać za sakramentalne w pełnym tego słowa znaczeniu?

5/ ściślejsze powiązanie teologii stworzenia z nauką o zbawieniu (sakramentologią): sakramentalność małżeństwa jest zakorzeniona immanentnie w naturze związku mężczyzny i kobiety (w każdej kulturze i religii wyraża on nienaruszalną wartość, a nawet możliwość doświadczenia transcendencji), a więc nie opiera się tylko na zewnętrznym „geście” błogosławieństwa; akceptacja stworzonego związku mężczyzny i kobiety jest obrazem związku Boga z ludźmi; współistnienie z drugim mężczyzny i kobiety umożliwia współistnienie Boga z człowiekiem; sakrament jako żywa i skuteczna obecność Boga w ludzkim życiu;

6/ sakrament małżeństwa w relacji do innych sakramentów, szczególnie Eucharystii: Czy w obecnej sytuacji zagadnienie niedopuszczalności rozwiedzionych do Komunii św. nie opiera się zbytnio na argumentacji jurydyczno-legalistycznej? Czy nie zostaje pominięty teologiczny sposób uzasadnienia, uznawany przez niektórych teologów za jedynie symboliczno-estetyczne, że każdy sakrament, a szczególnie eucharystia i małżeństwo, są znakiem wierności i miłości Boga wobec człowieka (Chrystusa do Kościoła), że są najdoskonalszym odwzorowaniem Boga oraz sposobem realizacji Jego przymierza z ludźmi?

Nowy zarząd TTD

Walne zebranie członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków 17 września 2014 r. dokonało wyboru nowego zarządu TTD:

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)

Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)

Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)

Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)

Feniks 2013 dla Opera omnia J. Ratzingera

Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2013 Nagrodę w kategorii SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE) przyznano Wydawnictwu KUL za publikacje Opera Omnia Josepha Ratzingera, tom 11: Teologia liturgii; tom 12: Głosiciele słowa i słudzy waszej radości; pod redakcją Krzysztofa Góździa, Marzeny Góreckiej - za podjęcie i publikowanie w języku polskim Dzieł zebranych Josepha Ratzingera, Ojca Świętego Benedykta XVI, jednego z największych teologów naszych czasów. Edycja pozostaje wzorcowa pod każdym względem, ukazująca zasadnicze nurty papieskiej myśli, skoncentrowanej na „duchu komunikacji” między światem ludzkim i boskim, ze szczególnym podkreśleniem wagi liturgii, zakorzenionej w podstawowym akcie wiary, a więc i w ludzkiej egzystencji.

Zapisy do TTD

Kryteria zapisu do Towarzystwa

deklaracja

"Linia programowa" strony dogmatyka.pl

Spróbuję poniżej zarysować podstawowe założenia i możliwe linie rozwoju strony internetowej Towarzystwa. Jest to oczywiście zarys prowizoryczny (ale mam nadzieję, że i coś więcej, niż tylko lista pobożnych życzeń) - będę wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje, sugestie (proszę je przesyłać bezpośrednio na mój adres).

Podstawowe cele i kierunki działania stron dogmatyka.pl:

 1. Ułatwianie kontaktów pomiędzy członkami Towarzystwa
  (chodzi np. o fora dziedzinowe i tematyczne; w ramach strony możliwe jest założenie strony typu who is who z miejscem na publikację biogramu i własnej bibliografii - wystarczy podesłać materiały; coraz częściej tego typu strony publikowane są w ramach stron Wydziałów - być może jednak warto je zebrać w jednym miejscu.
 2. Zapewnienie platformy internetowej dla wszelkich wspólnych (międzywydziałowych, międzyśrodowiskowych itd.) projektów teologicznych
 3. Zapewnienie platformy dla publikacji elektronicznych (.pdf):
  oczywiście w pierwszym rzędzie chodzi o czasopismo Towarzystwa (elektroniczna wersja Teologii w Polsce lub czasopismo w pełni elektroniczne, jeśli takie miałoby powstać), a także np. prac doktorskich, które ukazały się drukiem we fragmencie lub bardzo małym nakładzie, (może chodzić także o wszelkie teksty, które ukazały się w trudno dostępnych publikacjach (wyczerpanych, niskonakładowych) - oczywiście jeśli zostaną udostępnione przez podmioty posiadające do nich prawa autorskie)
 4. Upowszechnianie informacji o sympozjach, sesjach, kongresach itd. (Internet jest doskonałą tablicą ogłoszeń…)
 5. Zapewnienie platformy internetowej dla ewentualnych podserwisów tematycznych, poświęconych np. dziedzinom, czy nawet poszczególnym zagadnieniom teologicznym.


W dalszej kolejności także:

 1. Ułatwienie dostępu do teologicznie użytecznych zasobów Internetu, a więc:
 • do wszelkiego rodzaju baz danych 
  (w miarę możliwości ze spolszczonymi interfejsami; teolog.pl może stanowić też platformę dla ewentualnych polskich baz danych...)
 • bibliotek
 • czasopism 
  (czasopisma teologiczne, które nie mają jeszcze własnych stron internetowych, mogą stworzyć własną w ramach teolog.pl - wystarczy podesłać odpowiednie materiały; strona taka może zawierać prócz podstawowych informacji o czasopiśmie, także spisy treści poszczególnych numerów - ideałem byłoby oczywiście abstrakty artykułów; warto również zastanowić się nad publikacją numerów archiwalnych w postaci cyfrowej - format .pdf)
 • wydziałów teologicznych
 • organizacji i stowarzyszeń teologicznych 
  (stowarzyszenia o charakterze teologicznym, nie posiadające własnych stron mogą je stworzyć w ramach platformy teolog.pl - wystarczy podesłać materiały, które miałyby się znaleźć na stronie)
 • bibliografii 
  (teolog.pl może stanowić płaszczyznę do łatwej publikacji bibliografii, które nieraz opracowujemy do własnych potrzeb tylko "do szuflady", albo mając w perspektywie publikację drukowaną w bliżej nieokreślonej przyszłości; Internet zresztą wydaje się być idealną przestrzenią do publikacji tego typu: oferuje możliwość łatwego uaktualniania bez dodatkowych kosztów)
 • tekstów źródłowych on-line

Grzegorz Strzelczyk, ks. dr, WTL UŚ, Katowice

Zarząd TTD

Zarząd TTD

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)

Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)

Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)

Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)

 

Wcześniejsze zarządy:

2011 - 2104

Prezes:
ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. PFT (Wrocław)

Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)

Sekretarz/skarbnik:
ks. dr Andrzej Choromański (Warszawa- Łomża)

Członkowie:
ks. dr Robert Woźniak (Kraków)
ks. dr Andrzej Proniewski (Białystok)

 

- 2011

Prezes:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Wiceprezes:
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski prof. KUL

Sekretarz, skarbnik:
ks. dr Grzegorz Barth

Członkowie:
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja prof. KUL
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk

Status TTD

Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków

nadany dekretem KEP z 15 marca 2006 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Teologów Dogmatyków”.
2. Towarzystwo Teologów Dogmatyków, nazwane dalej „Towarzystwem”, ma charakter naukowy.

§ 2

1. Towarzystwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Towarzystwo kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.

§ 4

Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 5

1. Celem Towarzystwa jest:
1) analiza sytuacji człowieka, świata i Kościoła w świetle Objawienia Bożego,
2) promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych,
3) wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski,
4) organizowanie seminariów naukowych i sympozjów,
5) troska o dydaktykę teologii dogmatycznej.


2. Cel ten jest osiągany w szczególności poprzez:
1) popieranie kontaktów między teologami i dialogu ekumenicznego, dialogu między religiami oraz dialogu teologii z kulturą,
2) wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji,
3) współpracę ze towarzystwami teologicznymi, także z innych krajów,
4) współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi,
5) przynajmniej raz w roku organizowaną sesję naukową.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa

§ 6

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.

§ 7

Wniosek o przyjęcie do Towarzystwa winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie. Wymaga on pisemnego poparcia dwóch członków Towarzystwa. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go o tym w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia,

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być: osoby fizyczne - duchowne i świeckie, należące
do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy.
2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.

§ 9

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.

§ 10

1. Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, Mogą nimi zostać wybitni teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich,
2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Towarzystwa i do otrzymywania publikacji Towarzystwa.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni:
1) uczestniczą w pracach Towarzystwa,
2) uzyskują informacje o pracach Towarzystwa,
3) korzystają z oferowanych przez Towarzystwo możliwości dalszego rozwoju naukowego,
4) biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,
5) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Członkostwo zwyczajne ustaje:
1) z chwilą śmierci członka,
2) po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
3) przez wykluczenie z Towarzystwa.

4. Członek zwyczajny Towarzystwa może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa, gdy:
1) nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata,
2) nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Towarzystwa lub w inny sposób działa na jego szkodę,
3) publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice [por. kan. 316 § 2 KPK].

5. Członek wykluczony przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa

§ 12

Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 13

Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Towarzystwa, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Towarzystwa.

§ 14

Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o tym pisemnie (e-mailowo) wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Warnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od informacji o Zebraniu członkowie powinni zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania. Zarząd powinien przewidywać również czas na modlitwę, także za zmarłych teologów.

§ 15

Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest jego honorowym przewodniczącym.

§ 16

1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu bezwzględną większością głosów uczestników spotkania oraz uchwala budżet na następny rok.
2. Rok działalności Towarzystwa kończy się 31 sierpnia każdego roku.

§ 17

1. Zarząd Towarzystwa składa się z:
1) prezesa,
2) wiceprezesa,
3) sekretarza-skarbnika,
4) dwóch członków.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.
3. Prezesem powinien być profesor lub doktor habilitowany, a wyjątkowo doktor, jeśli przemawiają za tym poważne racje.

§ 18

1. Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio, na trzy lata - przez Walne
Zebranie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki.
2. Spotkania Zarządu odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.
3. Prezes kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 20

1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 21

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
1) powiadomienie członków Towarzystwa o Walnym Zebraniu,
2) powiadomienie członków Towarzystwa o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu,
3) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Towarzystwa,
4) przyjmowanie rocznych składek od członków Towarzystwa oraz innych wpływów,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa, a także wydatków i wpływów.

§ 22

Walne Zebranie lub Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Towarzystwa.

§ 23

1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.
2. Komisja ocenia zgodność działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. Składa też wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu albo wniosek o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.

§ 24

Towarzystwo podlega Komisji do spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział 5. Osobowość prawna i majątek

§ 25

Towarzystwo, do czasu dopełnienia formalności określonych w § 26, nie posiada osobowości prawnej cywilnej, a tylko osobowość prawną kościelną i nie może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych. Posiada jednak własny budżet pochodzący ze składek członków oraz innych wpływów.

§ 26

1. Towarzystwo obok osobowości prawnej kościelnej może posiadać osobowość prawną cywilną. Decyzja, co do czasu i sposobu uzyskania osobowości prawnej cywilnej wymaga osobnej uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
2. W przypadku uzyskania przez Towarzystwo osobowości prawnej cywilnej może ono posiadać własny majątek. Do Zarządu tym majątkiem stosuje się w szczególności przepisy niniejszego rozdziału.

§ 27

Towarzystwo posiada własne środki materialne pochodzące między innymi:
1) z subwencji lub dotacji,
2) z darowizn, spadków, zapisów, itp.,
3) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jego własność oraz z obrotu tym majątkiem.

§ 28

W dysponowaniu środkami materialnymi Towarzystwo wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § l i kan. 1290 KPK.

§ 29

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu prezesa i sekretarza. Prezes i sekretarz mogą upoważnić swoich zastępców.

§ 30

Prezes zarządza funduszami Towarzystwa w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem:
1) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i danym, w zakresie zwykłego zarządu oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie,
2) reprezentuje Towarzystwo przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem są w szczególności: bez względu na wartość przedmiotu czynności - zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki, a także inne czynności, gdy wartość
ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000 Euro - w szczególności zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Na dokonanie tych czynności wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Walnego Zebrania.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 31

Statut Towarzystwa może być zmieniony w całości lub w części przez uchwałę Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, obecnych na Walnym Zebraniu zwyczajnych członów Towarzystwa, Uchwała ta obowiązuje od chwili zatwierdzenia jej przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 32

Każdy zwyczajny członek Towarzystwa ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

§ 33

1. Towarzystwo może zostać rozwiązane:
1) uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych - uchwała ta winna być zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski,
2) uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w sytuacji, o której mówi kan. 326 § l KPK.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski
na swym 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku, zatwierdziła Statut na czas nieokreślony.


podpisał
Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski